S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.numizmatikadenar.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

 I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci: Peter Hutai – Numizmatika DENÁR, Sládkovičova 1127/43, 937 01  Želiezovce, IČO: 46 501 118, DIČ: 1048641957, e-mail: hutai.peter@gmail.com, t.č. +421 908 354 058, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodný úrad Levice, č. živnostenského registra 420-25153. Predávajúci nie je platcom DPH podľa §4 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. 

2. Kupujúci: fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim odoslaním objednávky.

3. Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu www.numizmatikadenar.sk

II. Objednávka

1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom obchodného systému vložením tovaru do košíka na www.numizmatikadenar.sk a odoslaním objednávky cez e-shop, prípadne  e-mailom: hutai.peter@gmail.com.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku v súlade so zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej "Zákon").

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť:

- meno a priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, číslo položky, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.

Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu www.numizmatikadenar.sk

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Cena je uvedená pri každom produkte v €. Predávajúci nie je platcom    DPH.

2. Kupujúci uhrádza platbu:

- dobierkou

- prevodom/vkladom  na účet predávajúceho. Číslo účtu vo formáte IBAN: SK07 0200 0000 0029 7529 2655

3. Kupujúci uhrádza cenu za produkt + prepravné náklady podľa zvoleného spôsobu dopravy.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

cez Slovenskú poštu:

- doporučená zásielka  SR           -            2,20 €

- poistená zásielka  SR                -            3,50 €

- dobierka SR - doporučený list  -            3,30 €

- dobierka SR - poistený list       -            4,50 €

- doporučená zásielka do zahraničia -      5,00 €

- poistená zásielka do zahraničia -           6,00 €

5. Pri objednávke nad 150 € je poštovné zdarma.

6. Výška nákladov na dopravu je uvedená aj vo formulári objednávky.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

IV. Dodacia doba

1. Dodacia doba je 5 dní od prijatia úhrady na účet predávajúceho. V prípade platby dobierkou 5 dní od objednania tovaru. Termín odoslania dodávky bude vždy oznámený kupujúcemu.

2. Vo výnimočných prípadoch, o ktorých bude kupujúci informovaný, môže byť dodacia doba dlhšia.

V. Prevzatie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pokiaľ je zásielka pri preberaní viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a  zasielateľskú spoločnosť a spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu v tomto prípade nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1.  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, a to do 24 hodín od objednania, prípadne ak tovar ešte nebol predávajúcim odoslaný, je možné objednávku zrušiť aj neskôr po dohode s predávajúcim.

2. Kupujúci je podľa § 7 "Zákona" oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy Odstúpenie od zmluvy formulár. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Produkt nesmie byť poškodený a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 5 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak vystavená cena produktu bola chybná.

VII. Záručná doba

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je  stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi písomne oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich hlavne na právnom základe plnenia zmluvy. Spracovávať osobné údaje na marketingové účely môže predávajúci len na základe písomného súhlasu od kupujúceho.  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete tu

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25.05.2018.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ODQxODFmO